Regulamin portalu GieldaRolna.pl

1. Serwis gieldarolna.pl jest platformą, na której Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia stanowiące oferty kupna lub sprzedaży towarów i usług branży rolno-spożywczej.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Serwisie, należy przez to rozumieć serwis gieldarolna.pl, stanowiący część portalu farmer.pl. Wydawcą Serwisu jest PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Piotra Ściegiennego 3.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę zamieszczającą w Serwisie ogłoszenie/ofertę.

4. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem ofert premium, których publikacja wymaga uiszczenia opłaty wynikającej z cennika.

6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie w bazie Serwisu i przetwarzanie swoich danych osobowych przez wydawcę Serwisu (PTWP-ONLINE Sp. z o.o.) na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgadza się otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail codzienny newsletter portalu farmer.pl, a także zgadza się otrzymywać oferty handlowe za pośrednictwem Serwisu i drogą mailową.

7. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera portalu farmer.pl, wysyłając odpowiedni komunikat zgodny z instrukcją zawartą w newsletterze.

8. Serwis nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń opublikowanej na stronach Serwisu. Serwis umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń/ofert poprzez użyczenie środków technicznych.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość, treść ogłoszeń/ofert oraz zgodność opisów ze stanem faktycznym.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników oraz ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia/oferty.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

12. Użytkownik korzystający z Serwisu nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Serwisu i jego wydawcy.

13. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala obowiązujące prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa ani towary, na obrót których wymagana jest koncesja. Przedmiotem oferty nie mogą być również narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohole, sprzęt wykorzystywany do kłusownictwa i podobne przedmioty.

14. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie mogą naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, nie mogą być obsceniczne, nie mogą być wykorzystywane do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie mogą reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i pisemnej zgody wydawcy Serwisu.

15. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny w dowolnym momencie.

16. Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych.

17. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej "Polityki prywatności", której aktualna wersja jest opublikowana na stronie: Polityka prywatności.

18. Integralną część regulaminu stanowią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dostępne w sekcji FAQ - pytania i odpowiedzi.

19. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek punktu regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

20. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.